Bhaktamar Sotra Lyrics

Join WhatsApp Group
Rate this post

Bhaktamar Sotra Lyrics have been shown very well in this article, which you can enjoy after reading. This is the lyrics of a very popular song, many people have shown love to this song.

Bhaktamar Sotra Lyrics

Bhaktamar Sotra Lyrics

Namoo Arihantanam
Namoo Siddhanam
Namoo Ayariyanam
Namoo Uvajjhayanam
Namoo Loye Savva Sahunam
Eso Panch Namoyaro
Savva Pavappanasano
Mangalanam Cha Savvesim
Padhamam Havai Mangalam

Bhaktamara-pranata-maulimani-prabhana –
mudyotakam dalita-papa-tamovitanam |
samyak pranamya jina padayugam yugada-
valambanam bhavajale patatam jananam ॥ 1॥

yah sanstutah sakala-vangaya- tatva-bodha-
d -ud bhuta- buddhipatubhih suralokanathaih|
stotrairjagattritaya chitta-harairudaraih
stoshye kilahamapi tam prathamam jinendram ॥ 2॥

buddhya vinaapi vibudharchita padapitha
stotum samudyata matirvigatatrapoaham |
balam vihaya jalasansthitamindu bimba –
manyah ka ichchhati janah sahasa grahitum || 3 ||

vaktum gunan gunasamudra shashankkantan
kaste kshamah suragurupratimoapi buddhya |
kalpanta – kal – pavanoddhata – nakrachakram
ko va taritumalamambunidhim bhujabhyam || 4 ||

soaham tathapi tava bhakti vashanmunisha
kartum stavam vigatashaktirapi pravrittah |
prityaaatmaviryamavicharya mrigo mrigendram
nabhyeti kim nijashishoh paripalanartham || 5 ||

alpashrutam shrutavatam parihasadham
tvad bhaktireva mukharikurute balanmam |
yatkokilah kila madhau madhuram virauti
tachcharuchuta – kalikanikaraikahetu || 6||

tvatsanstavena bhavasantati – sannibaddham
papam kshanat kshayamupaiti sharira bhajam |
akranta – lokamalinilamasheshamashu
suryanshubhinnamiva sharvaramandhakaram || 7||

matveti nath! tav sanstavanam mayeda –
marabhyate tanudhiyapi tava prabhavat |
cheto harishyati satam nalinidaleshu
muktaphala – dyutimupaiti nanudabinduh || 8 ||

astam tava stavanamastasamasta – dosham
tvatsankathaapi jagatam duritani hanti |
dure sahastrakiranah kurute prabhaiva
padmakareshu jalajani vikashabhanji || 9||

natyad -bhutam bhuvana-bhushana bhutanatha
bhutaira gunair -bhuvi bhavantamabhishtuvantah
tulya bhavanti bhavato nanu tena kim va
bhutyashritam ya iha natmasamam karoti || 10 ||

drishtava bhavantamanimesha-vilokaniyam
nanyatra toshamupayati janasya chakshuh |
pitva payah shashikaradyuti dugdha sindhoh
ksharam jalam jalanidherasitum ka ichchhet || 11 ||

yaih shantaragaruchibhih paramanubhistavam
nirmapitastribhuvanaika lalama-bhuta|
tavanta eva khalu teapyanavah prithivyam
yatte samanamaparam na hi rupamasti || 12 ||

vaktram kva te suranaroraganetrahari
nihshesha – nirjita-jagat tritayopamanam |
bimbam kalanka-malinam kva nishakarasya
yad vasare bhavati pandupalashakalpam || 13 ||

sampurnamannala – shashankakalakalap
shubhra gunastribhuvanam tava langhayanti |
ye sanshritas -trijagadishvara nathamekam
kastan -nivarayati sancharato yatheshtam || 14 ||

chitram kimatra yadi te tridashanganabhir –
nitam managapi mano na vikara – margam |
kalpantakalamaruta chalitachalena
kim mandaradrishikhiram chalitam kadachit || 15 ||

nirdhumavartipavarjita – tailapurah
kritsnam jagattrayamidam prakati-karoshi |
gamyo na jatu marutam chalitachalanam
dipoaparastvamasi nath jagatprakashah || 16 ||

nastam kadachidupayasi na rahugamyah
spashtikaroshi sahasa yugapajjaganti |
nambhodharodara – niruddhamahaprabhavah
suryatishayimahimasi munindra! loke || 17 ||

nityodayam dalitamohamahandhakaram
gamyam na rahuvadanasya na varidanam |
vibhrajate tava mukhabjamanalpa kanti
vidyotayajjagadapurva – shashankabimbam || 18 ||

kim sharvarishu shashinaahni vivasvata va
yushmanmukhendu – daliteshu tamassu natha
nishmanna shalivanashalini jiva loke
karyam kiyajjaladharair – jalabhara namraih || 19 ||

gyanam yatha tvayi vibhati kritavakasham
naivam tatha hariharadishu nayakeshu
tejah sphuranmanishu yati yatha mahatvam
naivam tu kacha – shakale kiranakuleapi || 20 ||

manye varam hari-haradaya eva drishta
drishteshu yeshu hridayam tvayi toshameti |
kim vikshitena bhavata bhuvi yena nanyah
kashchinmano harati natha! bhavantareapi || 21 ||

strinam shatani shatasho janayanti putran
nanya sutam tvadupamam janani prasuta|
sarva disho dadhati bhani sahastrarashmim
prachyeva dig janayati sphuradanshujalam || 22 ||

tvamamananti munayah paramam pumansa-
madityavarnamamalam tamasah parastat |
tvameva samyagupalabhya jayanti mrityum
nanyah shivah shivapadasya munindra! panthah || 23 ||

tvamavyayam vibhumachintyamasankhyamadyam
brahmanamishvaramanantamanangaketum
yogishvaram viditayogamanekamekam
gyanasvarupamamalam pravadanti santah || 24 ||

buddhastvameva vibudharchita buddhi bodhat ,
tvam shankaroasi bhuvanatraya shankaratvat |
dhataasi dhira ! shivamarga-vidhervidhanat ,
vyaktam tvameva bhagavan ! purushottamoasi || 25 ||

tubhyam namastribhuvanartiharaya natha |
tubhyam namah kshititalamalabhushanaya |
tubhyam namastrijagatah parameshvaraya,
tubhyam namo jina ! bhavodadhi shoshanaya || 26 ||

ko vismayoatra yadi nama gunairasheshais –
tvam sanshrito niravakashataya munisha!
doshairupatta vividhashraya jatagarvaih,
svapnantareapi na kadachidapikshitoasi || 27 ||

uchchairashoka-tarusanshritamunmayukha-
mabhati rupamamalam bhavato nitantam |
spashtollasatkiranamasta-tamovitanam
bimbam raveriva payodhara parshvavarti || 28 ||

simhasane manimayukhashikhavichitre,
vibhrajate tava vapuh kanakavadatam |
bimbam viyadvilasadanshulata – vitanam,
tungodayadri – shirasiva sahastrarashmeh || 29 ||

kundavadata – chalachamara – charushobham,
vibhrajate tava vapuh kaladhautakantam |
udyachchhashanka – shuchinirjhara – varidhara-,
muchchaistatam sura gireriva shatakaumbham || 30 ||

chhatratrayam tava vibhati shashankakanta-
muchchaih sthitam sthagita bhanukara – pratapam |
muktaphala – prakarajala – vivriddhashobham,
prakhyapayattrijagatah parameshvaratvam || 31 ||

gambhirataravapurita – digvibhagas –
trailokyaloka – shubhasangama bhutidakshah |
saddharmarajajayaghoshana – ghoshakah san ,
khe dundubhirdhvanati te yashasah pravadi || 32 ||

mandara – sundaranameru – suparijata
santanakadikusumotkara-vrishtiruddha |
gandhodabindu – shubhamanda – marutprapata,
divya divah patati te vachasam tatirva || 33 ||

shumbhatprabhavalaya – bhurivibha vibhoste,
lokatraye dyutimatam dyutimakshipanti |
prodyad -divakara – nirantara bhurisankhya
diptya jayatyapi nishamapi soma-saumyam || 34 ||

svargapavargagamamarga – vimarganeshtah,
saddharmatatvakathanaika – patustrilokyah |
divyadhvanirbhavati te vishadarthasatva
bhashasvabhava – parinamagunaih prayojyah || 35 ||

unnidrahema – navapankaja – punjakanti,
paryullasannakhamayukha-shikhabhiramau |
padau padani tava yatra jinendra ! dhattah
padmani tatra vibudhah parikalpayanti || 36 ||

ttham yatha tava vibhutirabhujjinendra,
dharmopadeshanavidhau na tatha parasya |
yadrik prabha dinakritah prahatandhakara,
tadrik -kuto grahaganasya vikashinoapi | 37 ||

shchyotanmadavilavilola-kapolamula
mattabhramad -bhramaranada – vivriddhakopam |
airavatabhamibhamuddhatamapatantan
drisht va bhayam bhavati no bhavadashritanam || 38 ||

bhinnebha – kumbha – galadujjavala – shonitakta,
muktaphala prakara – bhushita bhumibhagah |
baddhakramah kramagatam harinadhipoapi,
nakramati kramayugachalasanshritam te || 39 ||

kalpantakala – pavanoddhata – vahnikalpam,
davanalam jvalitamujjavalamutsphulingam |
vishvam jighatsumiva sammukhamapatantam,
tvannamakirtanajalam shamayatyashesham || 40 ||

raktekshanam samadakokila – kanthanilam,
krodhoddhatam phaninamutphanamapatantam |
akramati kramayugena nirastashankas –
tvannama nagadamani hridi yasya punsah || 41 ||

valgatturanga gajagarjita – bhimanada-
majau balam balavatamapi bhupatinam !
udyaddivakara mayukha – shikhapaviddham,
tvat -kirtanat tama ivashu bhidamupaiti || 42 ||

kuntagrabhinnagaja – shonitavarivaha
vegavatara – taranaturayodha – bhime |
yuddhe jayam vijitadurjayajeyapakshas –
tvatpada pankajavanashrayino labhante || 43 ||

ambhaunidhau kshubhitabhishananakrachakra-
pathina pithabhayadolbanavadavagnau
rangattaranga – shikharasthita – yanapatras –
trasam vihaya bhavatahsmaranad vrajanti || 44 ||

ud bhutabhishanajalodara – bharabhugnah
shochyam dashamupagatashchyutajivitashah |
tvatpadapankaja-rajoamritadigdhadeha,
martya bhavanti makaradhvajatulyarupah || 45 ||

apada – kanthamurushrrinkhala – veshtitanga,
gadham brihannigadakotinighrishtajanghah |
tvannamamantramanisham manujah smarantah,
sadyah svayam vigata-bandhabhaya bhavanti || 46 ||

mattadvipendra – mrigaraja – davanalahi
sangrama – varidhi – mahodara-bandhanottham |
tasyashu nashamupayati bhayam bhiyeva,
yastavakam stavamimam matimanadhite || 47 ||

stotrastrajam tava jinendra ! gunairnibaddham,
bhaktya maya vividhavarnavichitrapushpam |
dhatte jano ya iha kanthagatamajasram,
tam manatungamavasha samupaiti lakshmih || 48 ||

—————–X——————END——————X——————

A very similar lovely lyrics is presented for you, which you can read and enjoy by clicking on this link Venkatesha Prapatti Lyrics in Kannada.

Bhaktamar Sotra Official Music

Opinion

How did you like Bhaktamar Sotra Lyrics? Please tell us by commenting.
People are liking this song a lot, so please share with us how many times you have sung this song.

I hope you will like these lyrics very much. If you need any other song lyrics then let us know, we will provide immediately. If there is any kind of error in the song, please let us know, we will solve it as soon as possible.

Join WhatsApp Group

Leave a Comment